2510462151, 2510462610    2510462352   work@emt.ihu.gr

Απογραφικό Δελτίο Εισόδου 01/06/2021 - 30/11/2021

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,

Ακολουθεί ερωτηματολόγιο που αφορά στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» στο οποίο συμμετέχετε.

Καθώς το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για τους ωφελούμενους, γι’ αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία.

Παράλληλα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα τύχουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Bίου Μάθηση», «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», Δικαιούχος «ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»), για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς πραγματοποιείται ιδίως υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των περιπτώσεων γ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και της περίπτωσης ζ' της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, διατηρείτε - ως υποκείμενα των δεδομένων - τα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης, τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση.


Λάθος e-mail ή e-mail που έχει ήδη υποβάλλει αίτηση
9 αριθμητικοί χαρακτήρες

Α. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗInvalid Input

Επεξήγηση: Επιλέξτε Ναι στην στην ερώτηση Α.3 αν δεν είστε ούτε εγγεγραμμένος/η άνεργος/η στον ΟΑΕΔ, ούτε εργαζόμενος/αυτοαπασχολούμενος/νη όταν εισήλθατε στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης. Υποχρεωτικά στη συνέχεια επιλέξτε είτε την απάντηση Α.3.1 είτε την απάντηση Α.3.2.
Β. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Επεξήγηση 1: Η ερώτηση αφορά τη συμμετοχή σας σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή δια βίου μάθησης τη χρονική στιγμή πριν την είσοδό σας στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης.

Επεξήγηση 2: Η συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης ή δια βίου μάθησης εννοεί μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, σπουδαστές σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης που παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση στους απόφοιτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, σπουδαστές και πρακτικά ασκούμενους σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, συμμετέχοντες σε προγράμματα Κέντρων Δια Βίου Μάθησης που παρέχουν συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, γενική εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματικό προσανατολισμό και δια βίου συμβουλευτική, σπουδαστές Κολλεγίων, σπουδαστές και πρακτικά ασκούμενους Σχολών που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Πολιτισμού, Ναυτιλίας, Τουρισμού κ.λπ. και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης.


Γ. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Δ. Παρακαλούμε συμπληρώστε εάν ανήκετε σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ειδικές ή ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (εάν ανήκετε σε περισσότερες από μία κατηγορίες, παρακαλούμε συμπληρώστε αντίστοιχα).
Επεξήγηση: Τσιγγάνοι που ομιλούν τη γλώσσα Ρομανί, διαβιούν εντός των γεωγραφικών ορίων της ελληνικής επικράτειας και είναι πολίτες της ΕΕ.


Επεξήγηση: Mετανάστης είναι ο αλλοδαπός που διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα, για διάστημα άνω του έτους με άδεια διαμονής που του παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, που διαμένουν στην Ελλάδα με άδεια διαμονής ως συντηρούμενα μέλη.


Επεξήγηση 1: Πρόσφυγες/Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας είναι οι αλλοδαποί ή ανιθαγενείς που τους έχει χορηγηθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή καθεστώς πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας.

Επεξήγηση 2: Αιτούντες άσυλο ή αιτούντες διεθνή προστασία είναι οι αλλοδαποί ή ανιθαγενείς που τους έχει δοθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή «δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού» ή ««δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία».


Επεξήγηση: Τα άτομα πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία εγκεκριμένο κατά νόμο θεραπευτικό πρόγραμμα σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης.


Επεξήγηση: Φυλακισμένοι: Τα άτομα που εκτίουν ποινές ή μέτρα που συνεπάγονται στέρηση της ελευθερίας τους σύμφωνα με απόφαση ποινικής δικαστικής αρχής. Οι αποφυλακισμένοι είναι τα άτομα που έχουν αποφυλακιστήριο.


Επεξήγηση: Σύμφωνα με το Ν. 4331/2015, το ΚΕ.Π.Α. εξασφαλίζει ενιαία υγειονομική κρίση για τον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται πιστοποίηση της αναπηρίας.Επεξήγηση: Tα άτομα που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, τα οποία στερούνται πρόσβασης ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία που πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Συμπεριλαμβάνονται ιδίως αυτοί που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες, αυτοί που φιλοξενούνται από ανάγκη προσωρινά σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα. Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι γυναίκες που φιλοξενούνται σε ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας και οι ενήλικες που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας και οι οποίοι δε σπουδάζουν.


Επεξήγηση: Τα άτομα που λαμβάνουν εισοδηματική ενίσχυση ως δικαιούχοι στη βάση των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής της ισχύουσας Κ.Υ.Α. αριθμ. 39892/ΓΔ1.2/7.11.2014 (ΦΕΚ 3018 Β - 07.11.2014).


Αναζήτηση

Τελευταίες ανακοινώσεις

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι άρχισαν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ στη 01/06/2021 να...
Παρακάτω αναφέρονται οι τοποθετήσεις των φοιτητών και οι επόπτες καθηγητές των Τμημάτων του πρώην...
Ανακοινώνεται ότι η διά ζώσης έναρξη της Πρακτικής Άσκησης θα γίνει στη 01/06/2021, για τους...
Ενημερώνουμε τους φοιτητές που άρχισαν την Πρακτική τους Άσκηση στη 01/11/2020 και βγήκαν σε...
Σας ενημερώνουμε ότι με το ΦΕΚ 1866 - 07/05/2021 δύναται να ξαναρχίσει η διαδικασία της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία, κατόπιν...
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1814/τ. Β'/29-04-2021 η διά ζώσης Πρακτική Άσκηση όλων των φοιτητών...
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1682/τ. Β'/24-04-2021 η διά ζώσης Πρακτική Άσκηση όλων των φοιτητών...
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1558/τ. Β'/17-04-2021 η διά ζώσης Πρακτική Άσκηση όλων των φοιτητών...
Ενημερώνουμε τους φοιτητές που επρόκειτο να ξεκινήσουν Πρακτική Άσκηση στη 01/04/2021 (εαρινό...

Ακολουθήστε μας

Πληροφοριακό Σύστημα Άτλας